OZ Štiavnický tajch

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Koncom roka 2019 sme založili občianske združenie Štiavnický tajch, ktoré napĺňa tri základné ciele: Ochranu, Záchranu a Edukáciu o Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústave.

„Ochrana“ spočíva v zabezpečeniu právnej ochrany tajchov, jarkov a vodných štôlní celosvetového dedičstva na zozname UNESCO. Vodohospodárska sústava nikdy nebola komplexne zmapovaná, to sa podarilo až OZ Štiavnický tajch po 10 ročnom výskume. Tým, že sústava nebola zmapovaná drvivá väčšina jarkov, vodných štôlní, ale aj tajchov nebola vyhlásená za Národné kultúrne pamiatky a tieto súčasti sústavy nemajú žiadnu právnu ochranu v rámci slovenskej legislatívy pokiaľ sa nenachádzajú v pamiatkových rezerváciách. Žiaľ, v tomto prípade titul UNESCO pri likvidácii jarkov a vodných štôlní nemá žiaden význam… OZ Štiavnický tajch v rámci zabezpečenia ochrany jarkov intenzívne komunikuje s relevanciami inštitúciami a vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa nachádzajú jarky s cieľom predísť ďalšej likvidácii jarkov a vodných štôlní. Takisto OZ ponúka svoje podklady a riešenia tejto nepriaznivej situácie. 

„Záchrana“ spočíva v konkrétnych krokoch záchrany celosvetového dedičstva UNESCO, a to v organizovaní dobrovoľníckych brigád. Pokiaľ jarky nebudú vysporiadané a nebude im pridelený jednotný správca, dobrovoľnícke brigády sú jedinou šancou ako zachraňovať túto jedinečnú sústavu.

„Edukácia“ – to je naša skvelá kniha „Banskoštiavnická vodohospodárska sústava“ – II. vydanie, to sú naše sprevádzania, prednášky a iné edukačné aktivity, ktorých cieľom je prezentovať tajchy, jarky a vodné štôlne ako nádherný, funkčný technickým komplex, ktorý dáva návštevníkom nové poznanie, nie len o tajchoch, ale o vodných stavbách vôbec.

Ciele OZ Štiavnický tajch môžeš podporiť svojou účasťou na dobrovoľníckych brigádach, finančnou podporou, alebo sa k nám pridaj ako člen OZ a pracuje na konkrétnych úlohách. Kontaktuj nás: bstajchy@gmail.com. ĎAKUJEME!!! 

SK40 8330 0000 0020 0182 6591

Zachraňujeme Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu – technickú pamiatku UNESCO

V roku 2020 naše OZ Štiavnický tajch vypracovalo prvý plán na záchranu jarkov, ktorý však nebol podporený od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Vodohospodári nám v tomto roku záchranu zanedbaných jarkov zakázali!

V roku 2021 naše OZ Štiavnický tajch zorganizovalo vôbec prvých deväť dobrovoľníckych brigád zameraných na záchranu zberných jarkov v tomto storočí. Brigád sa zúčastnilo okolo 100 fantastických dobrovoľníkov za čo im patrí obrovské ĎAKUJEME!!! Nielenže dobrovoľníci rozbehli obnovu jarkov po dlhých rokoch, ale aj získali cenu za dobrovoľnícky projekt roka v Banskobystrickom kraji.

V roku 2022 sme zorganizovalo ďalších päť dobrovoľníckych brigád na jarkoch. Tento rok sme zachraňovali jarky za pomoci dobrovoľníkov z celého Slovenska na Štiavnických Baniach. K záchrane svetového dedičstva sa pridala aj SPŠ Samuela Mikovíniho a Stredná odborná škola lesnícka. Celkovo sme zorganizovali štyri fantastické študentské brigády. Na záver dobrovoľníckej sezóny sme v spolupráci s „Nebo nad Štiavnicou“ zorganizovali dvojdňovú dobrovoľnícku brigádu, na ktorú prišli ľudia z celého Slovenka, ba dokonca aj zo zahraničia. Celkovo sa do záchrany jarkov v roku 2022 zapojilo 150 dobrovoľníkov.

V roku 2023 sme zorganizovali a spoluorganizovali 21 dobrovoľníckych brigád na jarkoch na Štiavnických Baniach, Krížnej a Počúvadle. Do záchrany jarkov sa zapojilo približne 350 dobrovoľníkov. Ďakujeme našim dobrovoľníkom, ale aj organizáciám, ktoré sa zapojili:

Ministerstvo životného prostredia SR (za podpory ministra Chrenka),

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,

dvakrát Vodohospodárska výstavba, š. p.,

ON Semiconductor Slovakia, a. s.,

Tatra banka,

Asbis SK,

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica,

Strom života,

SPŠ Samuela Mikovíniho,

ZŠ Jozefa Kollára,

SPACE Banská Štiavnica

a Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Ďakujeme podporovateľom z Počúvadla, ktorí spoluorganizovali dvojdňovú brigádu a Terase u Blaškov za skvelé pohostenie počas celého roka.

S dobrovoľníctvom a záchranou jarkov pokračuje v roku 2024! Opäť budeme potrebujeme vykonať údržbu na obnovených 5,5 km jarkov a obnoviť ďalších 47,5 km, na čo bude potrebovať viac ako 5 000 dobrovoľníkov. J

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom!

Do záchrany svetového dedičstva sa zapojilo už viac ako 600 dobrovoľníkov!

Pridaj sa k nám. 

Čo sú zberné jarky?

Jednoducho – sú to umelé vodné kanále – toky tajchov.

V časoch, keď sa tajchy v okolí Banskej Štiavnice vodohospodársky využívali zberné jarky privádzali zrážkovú vodu zo Štiavnických vrchov do nádrží tajchov.

Nebyť zberných jarkov, tajchy by nemali opodstatnenie…

Pred sto rokmi sa tajchy prestali využívať, avšak naši predkovia sa o ne naďalej starali a starali sa aj o zberné jarky.

Mnohí pamätníci si pamätajú brigády, na ktorých čistili jarky a udržiavali ich funkčné.

Pred 31 rokmi bola Banská Štiavnica a jej okolie zapísané na zoznam UNESCO najmä vďaka unikátnej a jedinečnej vodohospodárskej sústave.

Od zápisu do UNESCO táto významná technická pamiatka len chátra a likviduje sa…

Preto vznikla naša iniciatíva, ktorej cieľom je ochrániť a zachrániť posledných 53 km jarkov z celkových 170 km pred definitívnym zánikom.